Lietuvos ir Šveicarijos parama  kultūros nevyriausybinėms organizacijoms (NVO)

Apie vykdomą projektą

Š.m. birželio 27 d. Viešoji įstaiga Kauno religinės muzikos centras pradėjo įgyvendinti paprojektį ,,KRMC veiklos tobulinimas ir galimybių didinimas“.

Paprojektį finansuoja Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa.

Paprojekčio ilgalaikis tikslas – sukurti palankią institucinę aplinką organizacijos stabiliai veiklai.

Paprojekčio trumpalaikiai tikslai:

-  Sustiprinti KRMC institucinius gebėjimus veiksmingai valdyti organizaciją, administruoti ir plėtoti šalies poreikius atitinkančias kultūrines ir užimtumo programas;

-  Sustiprinti KRMC žinomumą, pirmiausiai Kauno mieste ir rajone, o taip pat – visoje šalyje.

Paprojekčio uždaviniai:

-  Sustiprinti kultūros srities NVO darbuotojų žmogiškuosius bei institucinius gebėjimus;

-  Padidinti KRMC žinomumą Lietuvoje ir užsienyje;

-  Sustiprinti organizacijos materialinę bazę.

Paprojekčio veiklos:

1. Kultūros srityje dirbančių Kauno regiono NVO mokymai ir pareiškėjo (KRMC) organizacijos strateginio plano rengimas. Mokymai vyks tokiomis temomis:

Tema - “NVO valdymas”. Šio mokymo tikslas – pristatyti svarbiausius NVO valdymo aspektus, siekiant suteikti dalyviams teorinių žinių ir gero organizacijos valdymo praktinių pavyzdžių.

Mokymo metu bus išdėstyti tokie pagrindiniai klausimai: organizacijos misija ir vizija, valdybos vaidmuo ir jos sudarymo ypatumai, vadovo vaidmuo organizacijoje, lyderystė, sprendimų priėmimas, darbuotojų valdymas, darbas komandoje, žmogiškųjų išteklių valdymas, darbo planavimas, dalinimasis informacija, darbų paskirstymas, programų įgyvendinimas ir kt. Mokymo trukmė - 1 diena (10 ak. val.)

Tema - „NVO finansinio stabilumo priemonės“. Šio mokymo tikslas – pristatyti mokymo dalyviams NVO finansinį stabilumą užtikrinančias priemones. Mokymo metu bus išdėstyti tokie pagrindiniai klausimai: lėšų paieška, lėšų generavimas, paslaugų teikimas, socialinis verslumas, socialinė įmonė, neliečiamas kapitalas, privatūs fondai, rezervo fondas, valstybės finansavimas ir kt. Aptarti tų priemonių taikymui reikalingus žmogiškuosius resursus bei organizacijos veiksmingumo ir skaidrumo svarbą ieškant finansavimo arba rėmėjų. Mokymo trukmė - 1 diena (10 ak. val.)

Tema - „Atstovavimas“.  Šio mokymo tikslas – suteikti mokymo teorinių žinių ir praktinių įgūdžių pasirengti profesionaliam interesų atstovavimui. Mokymo metu bus išdėstyti tokie pagrindiniai klausimai: atstovavimas ir dalyvavimas viešojoje politikoje, veiksmingos atstovavimo strategijos, atstovavimo įgūdžiai, atstovavimo kampanijų rengimas, koalicijų kūrimas, konfliktai ir jų sprendimas kampanijų metu, veiksmingai atstovavimą vykdančios Lietuvos NVO. Mokyme bus pateikti praktiniai Lietuvos ir užsienio atstovavimo sėkmingi pavyzdžiai. Mokymo trukmė - 1 diena (10 ak. val.).

Tema - „Lygių galimybių principo įgyvendinimo svarba”. Šio mokymo tikslas – pristatyti ir su dalyviais aptarti lygių galimybių praktiką Lietuvoje ir užsienyje.  Mokymo metu bus išdėstyti tokie pagrindiniai klausimai: lygių galimybių apibrėžimas ir lygių galimybių principo esmė, ES lygių galimybių politikos tikslai, lygybės problemų sprendimas Lietuvoje, spręsti lygybės problemą motyvuojantys veiksniai, su darbo kodeksu susiję lygybės aspektai, lygių galimybių principo nesilaikymo priežastys ir kliūtis tai problemai spręsti, pagrindinės priemonės lygių galimybių tikslams pasiekti ir kt. Mokymo trukmė - 1 diena (10 ak. val.).

Tema – „Organizacijos ilgalaikės strategijos rengimas“. Šio mokymo tikslas – dėstant teorinę medžiagą apie organizacijos strateginį planavimą, mokymo praktinių užsiėmimų metu padėti VšĮ Kauno religinės muzikos centrui parengti savo ilgalaikę strategiją. Mokymo metu bus išdėstyti tokie pagrindiniai klausimai: strateginių sprendimų svarba, organizacijos misijos formulavimas; organizacijos vizijos formulavimas; misijos derinimas su vizija. Strategijos rengimo metu lektorius turi padėti parengti organizacijos PEST analizę, vidaus veiksnių analizę, SSGG analizę, suformuluoti strateginius tikslus, veiklos uždavinius ir prioritetus bei aptarti strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimą – efekto, rezultato ir produkto kriterijus. Mokymo trukmė - 2 dienos (20 ak. val.) .

2. KRMC materialinės bazės stiprinimas. Planuojame įsigyti video kamerą, stovą, multimedia ir ekraną, vieną nešiojamą kompiuterį ir spausdintuvą.

3. KRMC viešinimui jau pagaminome paprojekčio plakatą.

4. Šiuo metu vyksta KRMC interneto svetainės atnaujinimo darbai. Techniškai atnaujinsime svetainės galimybes ir išplėsime jos informacijos kiekį. Parengsime ir svetainėje patalpinsime informacijos apie KRMC anglų ir vokiečių kalbomis.

5. KRMC ir paprojekčio viešinimui parengsime bukletą. Jame trumpai pristatysime savo organizaciją bei Kauno regione kultūros srityje veikiančias aktyviausias ir mūsų veiklos sričiai artimiausias nevyriausybines organizacijas.

 Projektą užbaigus (2014 m. kovo-balandžio mėnesiais), aktyviausius partnerius pasikviesime į projekto aptarimą, kuriame pristatysime ir pasidalinsime su mokymams parengta medžiagą, organizacijos strateginio plano projektą, apie Šveicarijos NVO išverstus tekstus.

Diskusija apie kulturos NVO aktualijas

Šių metų rugsėjo 28 d. Kauno religinės muzikos centro, kuris vykdo Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansuojamą projektą, paskatinti keli Kauno kultūros NVO atstovai dalyvavo kitos organizacijos vykdančios to paties fondo finansuojamą projektą, diskusijoje. Diskusija vyko Vilniuje Kazimiero Žoromskio muziejuje. Diskusijos tema buvo tokia: „Kultūros srityje dirbančių nevyriausybinių organizacijų finansavimo ir rėmimo galimybės, perspektyvos, problemos“. Diskusijos vykdytojas - Labdaros ir paramos fondas

Pilietinės atsakomybės fondas

  Dalyviai, kurių buvo apie 20, diskutavo daugeliu klausimų, tarp kurių buvo ir tokie: kultūros srityje dirbančių nevyriausybinių organizacijų finansavimo aplinka Lietuvoje, šalies kultūros ir meno programų ir projektų finansavimas, mecenatystė Lietuvoje, kultūros įstaigų (ypač nevyriausybinių) verslumas ir galimybės išsilaikyti bei nuosekliai dirbti neturint valstybės finansavimo, kultūros įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų gebėjimai atstovauti ir dalyvauti kultūros viešojoje politikoje. Diskusijos pabaigoje dalyviai apžiūrėjo dailininko Kazimiero Žoromskio muziejaus ekspoziciją.

Diskusijos dalyviai, tarp kurių buvo Kauno ir Vilniaus miesto kultūros darbuotojai arba kultūros srityje dirbančių NVO atstovai, keli verslo įmonių atstovai, kultūrai neabejingi kitų sričių darbuotojai aptarė bendrą filantropijos Lietuvoje situaciją (silpnos mecenatystės tradicijos, menkas politikų supratimas apie tai, kad kultūra – šalies veidas ir žmonių gerbūvio elementas, ilgalaikės kultūros strategijos nebuvimas, menkos muziejų galimybės tapti privačiomis/nepelno siekiančiomis organizacijomis, siekiant joms ne tik pritraukti privačių lėšų, bet ir keisti kultūros įstaigų veiklos pobūdį bei aktyviau plėtoti jų partnerystę su įvairiomis šalies ir užsienio institucijomis ir kt.).

 Kultūros srityje dirbančios NVO dalinosi praktinėmis problemomis, su kuriomis jos susiduria gaudamos labai menką savivaldybių arba Kultūros ministerijos finansavimą. Kultūros srities NVO patvirtino, kad kaip ir kitų daugelio nevyriausybinių organizacijų darbuotojai, taip ir kultūros NVO (išskyrus, nacionalinio lygmens ir ministerijos bei verslo gausiai remiamas įstaigas, kaip pvz., Kaune - VšĮ „Pažaislio festivalis“, Kauno meno bienalė „Textile“, tarptautinis kauno kino festivalis ir kt.) dirba be etatinių darbuotojų, o veikloms dažnai investuoja savo asmenines santaupas.

Paklaustos, kodėl jos tai daro, sakė, jog dėl to, kad kultūra (klasikinė muzika, liaudies muzika, teatras, šokis, piešimas ir kt.) yra svarbi ir jie mato prasmę tai daryti tiek dėl savo miesto, tiek ir dėl šalies bei į šalį atvykstančių svečių.

 Kalbant apie kultūros įstaigų (kultūros srityje dirbančių NVO) galimybę kultūros paslaugą parduoti, diskusijos dalyviai įvardijo daugybę priežasčių, kodėl kultūros paslaugos sunkiai parduodamos. Tačiau visi diskusijos dalyviai pritarė, kad reikia nenuleisti rankų ir aktyviai dalyvauti kultūros viešojoje politikoje bei teikti valdžios institucijoms pasiūlymus, kaip kultūros institucijas padaryti atviresnes visuomenei ir sudaryti galimybes visuomenei dalyvauti kultūros programų sprendimų priėmime.

 Užbaigus diskusiją, jos dalyviai apžiūrėjo dailininko Kazimiero Žoromskio – vieno garsiausių Lietuvos XX a. ekspresionistų - muziejaus ekspozicijas. Šio muziejaus vadovė ir fondo direktorė p. Kristina Žoromskienė pasidalijo mintimis apie dailės paveldo išsaugojimo problemų sprendimą nacionaliniame lygmenyje, papasakojo apie įvairias problemas, su kuriomis susiduria fondas siekdamas paveikslus ne tik deramai išsaugoti, bet ir viešinti dailininko vardą ir darbus. Diskusijos dalyviai mielai dalijosi mintimis apie tai, kaip muziejų atverti moksleiviams ir jaunimui, kaip pritraukti lėšų K.Žoromskio paveikslų albumo leidybai. Taip pat buvo diskutuota apie didžiulį savanorių poreikį muziejuose ir kultūros nevyriausybinėse organizacijose tiek Vilniuje, Kaune bei kituose šalies miestuose ir miesteliuose.

Naujovė

VšĮ Kauno religinės muzikos centras Lietuvos ir Šveicarijos konfederacijos finansuojamo projekto lėšomis įsigijo vaizdo perdavimo įrangą, kurios dėka renginiai, vykstantys bažnytinėse erdvėse, įgavo ir edukacinį pobūdį – renginio metu, įsigytos įrangos pagalba, klausytojai gali stebėti visą kūrybinį procesą vykstantį bažnyčios balkone (žr. nuotrauką).

Kultūrinės NVO

VšĮ Kauno religinės muzikos centras (KRMC) vykdo Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, projektą. Vasario mėnesį projektas „KRMC veiklos tobulinimas ir galimybių didinimas“bus baigtas vykdyti. Organizacija siekdama užsibrėžtų tikslų jau sėkmingai įgyvendino didžiąją dalį veiklų: įvykdė mokymus tokiomis nevyriausybinėms organizacijoms aktualiomis temomis: „NVO valdymas‘, „Atstovavimas“, NVO finansinio stabilumo priemonės“, „Lygių galimybių principo įgyvendinimo svarba“. Be to, išvažiuojamajame dviejų dienų seminare, organizacija kartu su savo partneriais, kolegomis, rėmėjais ir savanoriais išanalizavo savo veiklą ir parengė KRMC strategijos projektą. Taip pat, KRMC sustiprino savo materialinę bazę, t.y., įsigijo įrangą, kuri naudojama įvairiuose organizacijos renginiuose.

Apie KRMC ir kitų Kauno regiono kultūros srityje dirbančių nevyriausybinių organizacijų problemas rašė „Kauno diena“. Apie KRMC ir jos vykdomas bei planuojamas veiklas nuo šiol galite skaityti atnaujintoje KRMC interneto svetainėje www.krmc.lt